Opic

Opic

I. Thông tin khóa học “Năm 2021 ở Việt Nam chỉ tổ chức 3 đợt thi TOPIK : tháng 4, tháng 7, tháng 10. Do vậy, cơ hội để đạt được chứngChi tiết