HÌNH ẢNH TRUNG TÂM

Hình ảnh trung tâm 24/01/2022

- Khai giảng lớp học 02/09/2022 - Học viên và giáo viên Kovi Pro

Hình ảnh lớp học 19/05/2022

- Hình ảnh lớp học 19/05/2022 - Học viên và giáo viên Kovi Pro

Khai giảng lớp học 02/09/2022

- Khai giảng lớp học 02/09/2022 - Học viên và giáo viên Kovi Pro